Petunjuk Menonton Video

Bila video tersendat, tunggu hingga komputer selesai (100%) menstreaming (1 - 5 menit) kemudian tekan replay.

Jumat, 28 November 2008

34. Intelektual Oklahoma William Web (Imam Suhaeb) Masuk Islam

William Web lahir dan besar di Oklahoma Amerika Serikat. William Web masuk islam saat ia berusia 2o tahun, dan ia mengganti nama menjadi Imam Suhaib. Sebelumnya ia adalah penganut kristen.
William Web adalah sarjana lulusan Universitas Oklahoma AS. Ia mempelajari bahasa arab dan ilmu pengetahuan keislaman. Imam Suhaib menjadi pengajar (dosen) di Universitas Islam Amerika (Islamic American University - IAU) di California. Ia juga lulusan ilmu Syariah (hukum islam) di Universitas Al-Azhar Cairo, Mesir.Pesan-Pesan Imam Suhaib (William Web).


Khotbah Jumat William Web.


Pidato William Web di sebuah Universitas Islam di AS.

Tidak ada komentar:

Albaqarah

[2:208]Hai orang-orang yang beriman, masuklah kamu ke dalam Islam keseluruhan, dan janganlah kamu turut langkah-langkah syaitan. Sesungguhnya syaitan itu musuh yang nyata bagimu.
[2:256] Tidak ada paksaan untuk (memasuki) agama (Islam); sesungguhnya telah jelas jalan yang benar daripada jalan yang sesat. Karena itu barangsiapa yang ingkar kepada Thaghut dan beriman kepada Allah, maka sesungguhnya ia telah berpegang kepada buhul tali yang amat kuat yang tidak akan putus. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.

Ali-Imran

[3:20] Kemudian jika mereka mendebat kamu (tentang kebenaran Islam), maka katakanlah: "Aku menyerahkan diriku kepada Allah dan (demikian pula) orang-orang yang mengikutiku". Dan katakanlah kepada orang-orang yang telah diberi Al Kitab dan kepada orang-orang yang ummi: "Apakah kamu (mau) masuk Islam". Jika mereka masuk Islam, sesungguhnya mereka telah mendapat petunjuk, dan jika mereka berpaling, maka kewajiban kamu hanyalah menyampaikan (ayat-ayat Allah). Dan Allah Maha Melihat akan hamba-hamba-Nya.
[3:85] Barangsiapa mencari agama selain agama Islam, maka sekali-kali tidaklah akan diterima (agama itu)daripadanya, dan dia di akhirat termasuk orang-orang yang rugi.

Yahoo Search